รับสมัครตัวแทนจำหน่ายขายกล้องวงจรปิด 

สิทธิประโยชน์ที่ตัวแทนจำหน่ายจะได้รับ

  • สมัครฟรี ( สมัครครั้งเดียวใช้สิทธิ์ได้ตลอดชีพ )
  • ไม่ต้องสต๊อกสินค้า ไม่เสี่ยงขาดทุน
  • ไม่ต้องทำยอดขาย
  • รับส่วนลด บิลแรก ราคา โครงสร้าง VIP MASTER 

เอกสารใช้ประกอบการพิจารณา เป็นตัวแทนจำหน่าย

  • กรณีบริษัท /ห้างหุ้นส่วน

1. แบบฟอร์มการสมัครตัวแทนของบริษัทฯ 2. ภ.พ.01 หรือ ภ.พ.20 หรือ ภ.พ.09 (ถ้ามี)
3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม
5. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
6. แผนที่ตั้งบริษัทและสถานที่ส่งของที่สามารถติดต่อได้
7. หนังสือรับรองของบริษัทฯไม่เกิน 3 เดือน
8. ทะเบียนการค้า
9. ภาพถ่ายสถานที่ทำการ

  • กรณีห้างร้าน

1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม
3. แผนที่ตั้งบริษัทและสถานที่ส่งของที่สามารถติดต่อได้
4. ภาพถ่ายสถานที่ทำการ

หมายเหตุ
เอกสารต้องรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราเอกสารทุกฉบับ

        

Visitors: 53,932